June 12, 2010

فيس بوک

دوستان از طريق ای ميل از من میپرسيدند که آيا عضو فيس بوک هستم؟ و من پاسخ میدادم خير. تا کنون آنجا صفحهای نداشتهام. فقط میدانم که صفحهای در فيس بوک به نام من مفتوح است، و آمد و شد برقرار.

از طرفی بخاطر فيلتر بودن وبلاگم در ايران ارتباطم با خيلیها قطع شده. تصميم دارم به زودی در فيس بوک چراغ سردر صفحهام را روشن کنم و برخی نوشتنها و خواندنها را آنجا ادامه دهم. اين روزهام به انتظار می‌گذرد.