September 3, 2014

شکست

---------------

امروز که بیدار شدم هنوز تاریک بود، و به وضوح دیدم زندگی مثل ترمز زیر پاهام خالی شده،

دیگر نمی‌دانم کدام ورطه منتظر است فرو ببلعد تنم را.

صدای جیغ در سرم توفان همه‌ی شکستن‌هاست هنوز.

@ September 3, 2014 4:46 PM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?