November 15, 2014

نجاری

--------

تا نجاری نکرده باشی نمی‌فهمی که با چوب باید نرم کار کنی، راهش را بدانی، یادش بگیری، زخمش نزنی، اندازه بگیری، بویش کنی، به تنش دست بکشی، ببُری، جور بسازی، و بعد از پنجره‌ات دنیا را به تماشا بگیری؛ یا به صندوقت دل بسپاری.

وقتی با چوب تند و خشن و بی نگاه کار کنی بهت رکاب نمی‌دهد؛ نه میزی برای نوشتن، نه نربادنی برای صعود، نه حتا تخته‌ای که در گرداب به آن بچسبی. هیچ. 

روس‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید: وقتی روز قیامت خدا همه‌ی روح‌ها را به زمین آورد، بدانها جان می‌بخشد، اما روح دو دسته را نمی‌تواند از آسمان به زمین آورد؛ آهنگسازها و نجارها، این روح‌های سرگردان.


@ November 15, 2014 9:43 PM | TrackBack
Comments

پس برای همین آیدین به کارخانه چوب بری می رود!
چه ضرب المثلی!هر چی فک کردم نفهمیدم چرا؟و شباهت نجارها با آهنگسازا چیه و چرا معمارها و مجسمه سازها نه؟!
پاراگراف دوم ،بعد از چوب،کاما نمی خواد؟

Posted by: مخاطب at November 16, 2014 7:53 PM

چه قشنگ ...

Posted by: at November 16, 2014 7:53 PM

خدا مرتضی پاشایی رو رحمت کنه. سپاس از شما

Posted by: هدی at November 16, 2014 4:35 PM
Post a comment

Remember personal info?