May 10, 2016

جلجتا

--------

همه را و همه چیز را می‌بیند

جز تو

لابد این

همه و همه چیز

دیدنی‌تر است

بفهم بپذیر برگرد

مسافر غریب!

همرنگ جماعت، همراه همه نباش

از قاب نگاهش خروج کن

تنها و یگانه بر جلجتا فراز شو

برو

راز شو

دیدنی‌تر است.

@ May 10, 2016 2:56 PM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?