September 7, 2016

از خانه

--------

از خودم برایت بگویم؟

از خانه از خیابان

شهر، صدای پای ما، شب؟

از کجا برایت بگویم؟

عشق من!

جایی که تو نیستی

گفتن دارد؟

@

ماهی شده‌ام

افتاده‌ام توی اقیانوس آرام

شب‌ها می‌آیم بالای آب

زیر نگاه ستاره‌ها

زیر آنهمه چشم و نظر

تو را از بر می‌کنم: ماه... ماه...


@ September 7, 2016 1:15 AM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?