October 8, 2016

سلام

------

دیگر از تردید هراسی نیست

مگر چقدر می‌توان سیاه پوشید؟

سوگوار پاییز و زمستان

تمام می‌شود، عشق من!

مگر چقدر اشک توی چشم‌های من بود؟

آدم از سرمای یک زمستان یاد می‌گیرد لباس گرم بپوشد

بعد دیگر تا شکوفه نبیند برهنه نمی‌شود

این خاصیت بهار است

و من بهار توام

گل کوچولو!

و تو

امانت چشم‌های منی تا ابد

می‌دانستی امروز چقدر شبیه مژه‌های توست؟


@ October 8, 2016 4:31 AM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?