July 1, 2017

سرنوشت

-------

«فاجعه‌ی مرگ در این است که زندگی را تبدیل به سرنوشت می‌کند؛ از مرگ به بعد هیچ چیز را نمی‌توان جبران کرد.»

- آندره مالرو

@ July 1, 2017 7:38 PM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?