August 28, 2017

مردم چشم

-------------

وقتی برمی‌گردی

مردم چشم من

برای آمدنت کوچه می‌سازد

از دوسو

میزبان تو گل‌های داووی است!

مهمان که یکی باشد

خداست

اندازه‌ی آسمان

یکتا و بی‌همتا

من لابلای این بت‌های از‌ریخت‌افتاده

خاکم را می‌تکانم

همراه مردم چشمم

دنبال خودم می‌گردم

کودکان کار

در بیشه‌ها

طبل می‌نوازند شب و روز

و کوه

جواب می‌دهد.

@ August 28, 2017 1:25 AM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?