October 19, 2017

حباب

------

بیا آرزوهای مرا

با کف صابون فوت کن

بده به دست باد

تا من

ازت عکس بگیرم

از صدای خنده‌هات

از نور آفتاب در موی‌برگ شمعدانی

از نبض انگشت‌های خودم

از پاهای بی جوراب تو.

@ October 19, 2017 2:41 AM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?