January 12, 2018

سلام

--------

رنگ‌باز پرده‌های اغوا شدم

تنی زنانه‌تر از تو نکشیدم

گم‌کرده راه کویر پی جواهرم

نشانه دادند به دام تو نرسیدم

شام اول مرا سفره از بهشت گشود

زنی تنانه‌تر از تو نچشیدم

من یوسفم دریده‌پیرهنی، انار

گرگ‌تر از دندان تو ندریدم

به ناز و قافیه هرکس لبی فروخت

به احترام حضور تو نخریدم

با تو راه رفتن قد کشیدن بود

قدی سروتر از تو، نکشیدم

سلام آدم شتاب تقدیر است

دوان‌تر از نگاه تو ندویدم

نام مرا هزار مرتبه گفت حافظ

قشنگ‌تر از صدای تو نشنیدم.

...

@ January 12, 2018 2:51 PM | TrackBack
Comments

سلام آقای معروفى عزيز! چقد خوبه كه ما شمارو داريم.

Posted by: الناز at January 12, 2018 7:14 PM
Post a comment

Remember personal info?