September 16, 2016

شکایت

------

می‌شود هرچی که دارم

با تمام چیزهایی که مردم دنیا دارند

فدای تنت کنم؟

بپوشانم به قد و بالایت؟

مرد من!

چقدر خواستنی می‌شوی وقتی چیزی به تنت نیست

چقدر به تو می‌آید همه چیز!

@

اگر دوستم نداشته باشی

ازت شکایت می‌کنم.

@

اجازه هست

یک دقیقه از خوشبختی بمیرم؟

@ September 16, 2016 1:27 AM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?