September 26, 2016

وقتی که دل...؟

-----

دنیا هزار رنگ می‌شود

یخ می‌بندد آب می‌شود آتش می‌گیرد جنگ می‌شود

تو خوب می‌دانی

خورشیدکم!

نان هم گاهی سنگ می‌شود

ولی

تو تکرار نمی‌شوی

تو از خواب شیرین من

بیدار نمی‌شوی.

@ September 26, 2016 2:50 AM | TrackBack
Comments

چقدر قشنگ بود آقای معروفی
و عجیب وصف الحال من هم بود
که حالا دیگر آمدن پاییز را هم احساس نمی کنم

Posted by: هومن at September 26, 2016 7:59 PM
Post a comment

Remember personal info?