September 28, 2016

زمین

------

تو نباشی

زمین گرد نیست

گل قشنگم!

یک خیابان دراز غم‌انگیز بی‌انتهاست

که هرچه می‌روم تمام نمی‌شود

ولی من

همین روزها از دلتنگیت

تمام می‌شوم.

@ September 28, 2016 3:00 AM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?