May 24, 2018

روشنا

---------------

شواهد امر

می‌گوید

که تو نیستی

باور نکن

خورشیدکم!

پس این روشنای لامذهب

که هر صبح می‌آید

هر شب ستاره‌ها را

در سر تاریکم

برق برق برق می‌زند

چیست؟

راستش

شواهد امر

مثل سگ دروغ می‌گوید.

@ May 24, 2018 3:05 PM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?